SILMET

Informace o zavedení vnitřního oznamovacího systému pro společnosti SILMET Příbram a.s, SILMET Plus s.r.o. a SILMET HP, a.s.

SILMET Příbram a.s.

► V naší společnosti je v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřízen vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.


► Oznamovatelem může být jen fyzická osoba (např. zaměstnanec), která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.


► Z podávání oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.


► Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Abyste mohli být informováni o přijetí a o způsobu vyřízení Vašeho oznámení, uveďte v něm také Vaše kontaktní údaje. O Vaší totožnosti bude informována pouze osoba vázaná mlčenlivostí. Bez Vaší náležité identifikace však může dojít k tomu, že oznámení nebude možno náležitě prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření.


► Oznamovatel má právo na ochranu, pokud má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a nesmí se uplatnit odvetná opatření vůči oznamovateli (např. rozvázání pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, provedení změny pracovních podmínek apod.).


► Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:


a) protiprávní jednání, které má znaky trestného činu,

b) protiprávní jednání, které má znaky přestupku,

c) protiprávní jednání, které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

d) protiprávní jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti mimo jiné:


• finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

• daně z příjmů právnických osob,

• předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

• ochrany spotřebitele,

• souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

• bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

• ochrany životního prostředí,

• bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

• radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

• hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

• ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

• ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

• ochrany finančních zájmů EU nebo

• fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU


► Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení je Michaela Eberová.


► Možnosti podání oznámení prostřednictvím VOS:

a) písemně: na adresu sídla společnosti s poznámkou „k rukám příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů“,

b) osobně: příslušné osobě

c) ústně: během osobního jednání s příslušnou osobou nebo na telefonní linku +420 724 118 341

d) elektronicky na e-mailovou adresu oznamovatel@silmet.cz.


► Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (viz web ministerstva – www.justice.cz).


► O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.


► Příslušná osoba může rozhodnout o postoupení oznámení orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. Příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří a navrhne další postup.


► Příslušná osoba musí vyrozumět oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.


► O každém přijatém oznámení vede příslušná osoba samostatný spis a o přijatých oznámeních vede v elektronické podobě evidenci.


► Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a ve směrnici „Vnitřní oznamovací systém“ vydané naší společností.


SILMET Příbram a.s.

Na Flusárně 168, Příbram III

261 01 Příbram 1

IČ: 26210428

DIČ: CZ26210428

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6829

SILMET Plus, s.r.o.

► V naší společnosti je v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřízen vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.


► Oznamovatelem může být jen fyzická osoba (např. zaměstnanec), která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.


► Z podávání oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.


► Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Abyste mohli být informováni o přijetí a o způsobu vyřízení Vašeho oznámení, uveďte v něm také Vaše kontaktní údaje. O Vaší totožnosti bude informována pouze osoba vázaná mlčenlivostí. Bez Vaší náležité identifikace však může dojít k tomu, že oznámení nebude možno náležitě prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření.


► Oznamovatel má právo na ochranu, pokud má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a nesmí se uplatnit odvetná opatření vůči oznamovateli (např. rozvázání pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, provedení změny pracovních podmínek apod.).


► Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:


a) protiprávní jednání, které má znaky trestného činu,

b) protiprávní jednání, které má znaky přestupku,

c) protiprávní jednání, které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

d) protiprávní jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti mimo jiné:


• finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

• daně z příjmů právnických osob,

• předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

• ochrany spotřebitele,

• souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

• bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

• ochrany životního prostředí,

• bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

• radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

• hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

• ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

• ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

• ochrany finančních zájmů EU nebo

• fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU


► Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení je Michaela Eberová.


► Možnosti podání oznámení prostřednictvím VOS:

a) písemně: na adresu sídla společnosti s poznámkou „k rukám příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů“,

b) osobně: příslušné osobě

c) ústně: během osobního jednání s příslušnou osobou nebo na telefonní linku +420 724 118 341

d) elektronicky na e-mailovou adresu oznamovatel@silmet.cz.


► Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (viz web ministerstva – www.justice.cz).


► O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.


► Příslušná osoba může rozhodnout o postoupení oznámení orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. Příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří a navrhne další postup.


► Příslušná osoba musí vyrozumět oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.


► O každém přijatém oznámení vede příslušná osoba samostatný spis a o přijatých oznámeních vede v elektronické podobě evidenci.


► Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a ve směrnici „Vnitřní oznamovací systém“ vydané naší společností.


SILMET Plus, s.r.o.

Na Flusárně 168, Příbram III

261 01 Příbram 1

IČ: 26210967

DIČ: CZ26210967

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80055

SILMET HP, a.s.

► V naší společnosti je v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřízen vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.


► Oznamovatelem může být jen fyzická osoba (např. zaměstnanec), která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.


► Z podávání oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.


► Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Abyste mohli být informováni o přijetí a o způsobu vyřízení Vašeho oznámení, uveďte v něm také Vaše kontaktní údaje. O Vaší totožnosti bude informována pouze osoba vázaná mlčenlivostí. Bez Vaší náležité identifikace však může dojít k tomu, že oznámení nebude možno náležitě prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření.


► Oznamovatel má právo na ochranu, pokud má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a nesmí se uplatnit odvetná opatření vůči oznamovateli (např. rozvázání pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, provedení změny pracovních podmínek apod.).


► Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:


a) protiprávní jednání, které má znaky trestného činu,

b) protiprávní jednání, které má znaky přestupku,

c) protiprávní jednání, které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

d) protiprávní jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti mimo jiné:


• finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

• daně z příjmů právnických osob,

• předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

• ochrany spotřebitele,

• souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

• bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

• ochrany životního prostředí,

• bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

• radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

• hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

• ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

• ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

• ochrany finančních zájmů EU nebo

• fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU


► Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení je Michaela Eberová.


► Možnosti podání oznámení prostřednictvím VOS:

a) písemně: na adresu sídla společnosti s poznámkou „k rukám příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů“,

b) osobně: příslušné osobě

c) ústně: během osobního jednání s příslušnou osobou nebo na telefonní linku +420 724 118 341

d) elektronicky na e-mailovou adresu oznamovatel@silmet.cz.


► Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (viz web ministerstva – www.justice.cz).


► O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.


► Příslušná osoba může rozhodnout o postoupení oznámení orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. Příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří a navrhne další postup.


► Příslušná osoba musí vyrozumět oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.


► O každém přijatém oznámení vede příslušná osoba samostatný spis a o přijatých oznámeních vede v elektronické podobě evidenci.


► Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a ve směrnici „Vnitřní oznamovací systém“ vydané naší společností.


SILMET HP, a.s.

Na Flusárně 168, Příbram III

261 01 Příbram 1

IČ: 27097773

DIČ: CZ27097773

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8990